programmaboekje
fr
Collegium Vocale Gent / Michiel Hendrickx

Mattheus passie - J.S. Bach

Collegium Vocale Gent, Phillippe Herreweghe

Timing

20:15 - 21:25    PART 1 - 70'
21:25 - 21:45    BREAK
21:45 - 23:15    PART 2 - 90'
 

Toelichting

DE MATTHEUSPASSIE VAN J.S. BACH
 

‘Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen, sehet’ - ‘Wen?’  - Den Bräutigam’ - ‘Seht ihn’ - ‘Wie?’ -‘Als wie in Lamm’: ‘Komt, dochters, klaagt met mij, ziet’ - ‘Wie?’ - ‘De bruidegom’ - ‘Ziet hem’ - ‘Hoe?’ - ‘Als een lam’...

 

Met deze dialoog tussen de dochter van Zion en de gelovige begint de Mattheuspassie van Johann Sebastian Bach, die in Leipzig een eerste maal werd uitgevoerd in 1727 en, in licht herwerkte versies, in latere jaren werd hernomen (onder meer in 1729). De dochter van Zion is een allegorische figuur die in het Oude Testament de personificatie is van de stad Jerusalem, maar in het 18de-eeuwse passieverhaal staat voor een volgelinge van Christus.

De structuur van het gedicht Kommt, ihr Töchter in de vorm van vraag en antwoord inspireerde Bach tot een muzikale dialoog, die consequent in de Mattheuspassie wordt doorgevoerd onder de vorm van dubbelkorige bezetting. Bach opteert echter niet alleen voor twee vierstemmige vocale koorgroepen, maar ook voor een dubbelorkest, elk van beide samengesteld uit strijkers, twee traversi, twee hobo’s en basso continuo (orgel, basviool, fagot). Het inleidingskoor is ongetwijfeld een van de meest indrukwekkende composities die Bach heeft geschreven: telkens weer imponeert dit klaaglied door het evenwicht tussen compositorisch meesterschap en emotionele diepgang. Op compositorisch vlak is het een briljante synthese van de meest uiteenlopende stilistische invloeden. De dubbelkorigheid verwijst naar een Venetiaanse, en naderhand in Duitsland populaire, techniek vanaf omstreeks 1600 (Giovanni Gabrieli, Heinrich Schütz); de contrapuntische uitwerking, waarbij alle partijen evenwaardig deelnemen aan de voorstelling en de uitwerking van de muzikale thema’s, is vanzelfsprekend een erfenis van de Nederlandse polyfonisten (Orlandus Lassus, voortgezet door Schütz). De concerterende aanpak, waarbij orkest en koor in constante, interactieve dialoog treden, ontleende Bach aan de laat-barokke schrijfwijze, die vooral werd gepropageerd door Antonio Vivaldi, wiens werk Bach grondig had bestudeerd. Maar hiermee houdt Bachs onovertroffen synthesevermogen niet op: op dit alles stapelt hij nog een ander gegeven, namelijk een koraal, waarmee hij zijn voorliefde uit voor de protestantse liederenschat, het alom gekoesterde gemeenschappelijk bezit van alle gelovigen. Binnen het complexe weefsel van twee koren en twee orkesten rijgt Bach één opvallende kleurrijke draad: de eenstemmige melodie van het koraal O Lamm Gottes unschuldig, uitgevoerd door een knapenkoor. Doordat de jongensstemmen met het koraal beginnen precies op het ogenblik dat het eerste vocale koor de woorden ‘als wie ein Lamm’ heeft gezongen, benadrukt Bach meteen de ideële band tussen de twee teksten, die perfect op elkaar inspelen.

Dat de inhoudelijke verbanden tussen de diverse tekstuele lagen zo duidelijk op de voorgrond komen, is ook de verdienste van Bachs tekstdichter Christian Friedrich Henrici, beter bekend als Picander. De teksten die deze amateurdichter voor de Mattheuspassie (en andere werken van Bach) schreef, is geen onvergankelijke wereldliteratuur, maar wel functionele poëzie die in de geijkte, soms wat barokke overladen taal van die tijd, uitstekend geschikt was om Christus’ lijdensverhaal voor de gelovige toehoorder van toen te commentariëren en meditatief of belerend uit te diepen. De Mattheuspassie was, zoals alle muzikale passies uit die tijd, immers in de eerste plaats een onderdeel van een liturgische dienst, namelijk de vespers van Goede Vrijdag, waarin ook werd gepredikt, met de bedoeling de gelovige intens deelachtig te maken aan het lijden van Christus en hem tot medelijden op te roepen. De poëtische bespiegelingen van de hand van Picander waren niet in de eerste plaats bedoeld als voorwerp van puur esthetisch genot, maar als aansporingen tot devotionele deelname aan het heilsgebeuren. In die zin heeft Picander zich, wellicht in samenspraak met de componist, uitstekend van zijn taak gekweten: alle hoofd- en neventhema’s die met het lijden van Christus in verband staan en toen ook als dusdanig werden begrepen, verwerkt hij ingenieus en met talrijke onderlinge verbanden in zijn bespiegelende commentaren. Rond Christus’ lijden en kruisdood als kerngebeuren ontwikkelen zich diverse verwante thema’s, vooral onder de vorm van tegenstellingen: Christus’ onschuld (het koraal O Lamm Gottes unschuldig, ‘...die Unschuld muss hier schuldig sterben’ in het recitatief Ach Golgotha) t.o. de schuld van de mens, verbonden met boete (de aria Buss und Reu), Zijn liefde t.o. onze zondigheid, Zijn straf t.o. onze verlossing, Zijn angst en verdriet t.o. onze vreugde om de verlossing van de zonde...  Aan deze thematiek verbindt Picander een rijke, bijbels of Luthers geïnspireerde beeldentaal: Christus als de bruidegom, de ziel of de kerkgemeenschap als de bruid die verlangend uitziet naar de vereniging, het lam dat onschuldig naar de slachtbank wordt geleid, het hart van de gelovige als het schrijn waarin Christus wordt opgeborgen...

Deze ‘poetische Betrachtungen’ of dichterlijke beschouwingen werkt Bach vaak uit in de tweeledige vorm van een accompagnatorecitatief, gevolgd door een aria. Beide zijn telkens voor dezelfde vocale en instrumentale bezetting, zodat de samenhang ook muzikaal tot uiting komt. In het accompagnatorecitatief zijn de instrumenten evenwaardig aan de stem, die een soort declamatorische spreekstijl hanteert, doorgaans syllabisch, zonder woordherhalingen en met veel aandacht voor de correcte tekstaccentuatie en de expressieve, vaak dramatische voordracht. In de aria laat Bach, in navolging van de eigentijdse Italiaanse opera, de stem voluit zijn gang gaan (zij het met een meesterlijke controle!): soms virtuoos, met veel tekstherhaling, als uitdieping van één hoofdidee of één basisaffect, doorgaans met een of meerdere concerterende instrumenten, die, evenwaardig, met de stem in dialoog treden. Eén voorbeeld ter illustratie: na de kruisiging van Christus reflecteert de altstem in een accompagnatorecitatief met twee oboe da caccia over de vloek van Golgotha, de plaats waar Jesus werd gekruisigd (Ach Golgotha, unsel’ges Golgotha), gevolgd door een vertroostende aria, waarin, als in een wiegelied, de geborgenheid wordt bezongen wanneer de gelovige die zich aan Christus overgeeft, die op het kruis zijn armen spreidt om ons in zich op te nemen  (Sehet, Jesus hat die Hand uns zu fassen ausgespannt).  

Deze bespiegelende commentaren actualiseren het heilsgebeuren, met name het passieverhaal, in de huidige tijd. Het historische passieverhaal zelf, ontleend aan de evangelist Mattheus, vormt, als woord Gods, de kern van de compositie - en van de liturgische vesperdienst. Het wordt muzikaal ook als een verhaal vertolkt: als recitativo secco, een recitatief voor een verhalende tenorpartij - de stem van de evangelist - met alleen de basso continuo ter ondersteuning. Het woord Gods wordt puur en helder verkondigd, zonder franjes, perfect verstaanbaar, maar met opvallende muzikaal-retorische accenten om de boodschap optimaal te laten overkomen. De gesproken woorden, de directe rede, worden gebracht door solostemmen, die de personages van het drama vertegenwoordigen (Pilatus, Petrus, Judas...), of door het koor voor de zogenaamde ‘turbae’, de groepen (Christus‘leerlingen, zijn tegenstanders, de soldaten...). De woorden van Christus worden met een soort muzikaal aureool omkleed doordat de strijkers zijn uitspraken onderlijnen, behalve op één plaats, namelijk wanneer Hij zijn verlatenheid uitroept op het kruis: Eli, lama asabthani (‘God, waarom hebt gij mij verlaten?’): alleen daar laat Bach de strijkers pauzeren...

De tussengevoegde koralen, de liederen van de gelovige gemeenschap, zijn bedoeld als uitingen van medeleven en meevoelen met Christus’ lijden en dood, als actualisering van het heilsgebeuren in een ruimere sociale context. Sterk met de passie verbonden is de melodie van O Haupt voll Blut und Wunden, op tekst van de 17de-eeuwse liederendichter Paul Gerhardt. Deze melodie doordringt de Mattheuspassie als een soort leidmotief: zij verschijnt niet minder van vijfmaal, telkens op een andere strofe. Heel toepasselijk verschijnt de eerste strofe, op de tekst O Haupt voll Blut und Wunden, als commentaar na de doornenkroning en de bespotting van Christus. De melodie weerklinkt een eerste keer op de woorden van de vijfde strofe, Erkenne mich, mein Hüter, mein Hirte, nimm mich an, waarin het beeld van de herder wordt uitgewerkt dat voordien in de woorden van Christus was opgeroepen, waar Hij zegt: ‘Er staat geschreven: Ik zal de herder treffen, en de schapen van de kudde zullen verstrooid worden’.

Uit deze enkele voorbeelden moge duidelijk zijn hoezeer Bach erin slaagt, in samenspraak met zijn tekstdichter Picander, om het woord van de evangelist - Gods woord - te duiden en te verduidelijken door dichterlijke interventies en koralen, in een constante, maar steeds ideeël samenhangende afwisseling tussen Bijbelwoord en commentaar, volgens een stramien dat beantwoordt aan het volgende, variabele patroon:

1. de tekst van de evangelist (verhaal en directe rede: recitativo secco, recitativo accompagnato voor de woorden van Christus, koortussenkomsten voor de ’turbae’) -

2. reflecterende commentaar van enkelingen als actualisering van het heilsgebeuren (recitativo accompagnato en aria) -

3. de gemeenschap van gelovigen sluit zich aan bij deze actualisering (koraal).

Zoals in het beginkoor past Bach in een aantal andere delen zijn geliefkoosde ‘combinatietechniek’ toe, vooral in functie van de dramatisering en actualisering van het lijdensverhaal. In de geciteerde aria Sehet Jesus hat die Hand komt het koor van de gelovigen tussen met vragende uitroepen: Wohin? en Wo? Een bijzonder frappant voorbeeld is de tussenkomst van het koor tijdens de aria So ist mein Jesus nun gefangen, een duet voor sopraan en alt: met pathetische uitroepen als ‘Lasst ihn!’, ‘Haltet!’, ‘Bindet nicht!’ willen de volgelingen, met name de gelovigen in Bachs tijd (en nu), als het ware ingrijpen en vat krijgen op het gebeuren. Deze aria met koor mondt uit in een operascène van het zuiverste gehalte, waarin de gevangenneming van Christus vergezeld gaat met donder, bliksem en vuur (Sind Blitze und Donner).  In twee opeenvolgende nummers combineert Bach zowel een accompagnatorecitatief als een aria met een koor: nadat Christus in de Hof van Olijven de apostelen toespreekt met de woorden: ‘Mijn ziel is bedroefd totterdood, blijft hier en waakt met mij’, volgt een recitatief voor tenor (O Schmerz), dat Bach verbindt met de koraalmelodie Was ist die Ursach aller solcher Plagen?  De tenoraria Ich will bei meinem Jesu wachen, met concerterende hobo, wordt meerdere malen onderbroken door de tussenkomst van het koor dat verder reflecteert: So schlafen unsre Sunden ein. Bach bouwt hier grandioze muzikale monumenten op waarbij meerdere lagen op elkaar worden gestapeld: in deze aria zijn dat (1) de tenorsolo, (2) de concerterende hobo (3) het koor en (4) de basso continuo.

Voor de toonschilderende en emotionele duiding van de tekst haalt Bach het volledige arsenaal van toentertijd gebruikelijke muzikaal-retorische middelen boven, die hij bijzonder efficiënt en variabel aanwendt. De tekst bepaalt het verloop van de melodie (toonherhaling, stijging of daling), de ritmische stuwing (lang of korte noten), het harmonisch coloriet (consonantie, dissonantie)..., steeds weer in functie van de optimale overdracht van de heilsboodschap, het opwekken van de medeleven en het stimuleren van de betrokkenheid van gelovige bij het centrale gebeuren van de heilsgeschiedenis: Christus’ lijden en dood als verlossende daad voor de mensheid. Jaarlijks gebeurt telkens weer het wonder van de inleving, van de ontroering, van de diepste esthetische ervaring - wonderlijk omdat dit telkens weer plaatsgrijpt los van elke religieuze overtuiging of van elke doctrine...

Ignace Bossuyt

 

Collegium Vocale Gent

In 2020 werd Collegium Vocale Gent 50 jaar, een gouden jubileum! Het ensemble werd opgericht in 1970 op initiatief van Philippe Herreweghe samen met een groep bevriende studenten. Het ensemble paste als één van de eerste de nieuwe inzichten inzake de uitvoering van barokmuziek toe op de vocale muziek. De authentieke, tekstgerichte en retorische aanpak zorgde voor een transparant klankidioom waardoor het ensemble in nauwelijks enkele jaren tijd wereldfaam verwierf en te gast was op alle belangrijke podia en muziekfestivals van Europa, de Verenigde Staten, Rusland, Zuid-Amerika, Japan, Hong-Kong en Australië. Sinds 2017 organiseert het ensemble in het Italiaanse Toscane een eigen zomerfestival: Collegium Vocale Crete Senesi.
 

Collegium Vocale Gent is uitgegroeid tot een uiterst flexibel ensemble met een ruim repertoire uit verschillende stijlperiodes. De grootste troef hierbij bestaat erin dat voor elk project een geoptimaliseerde bezetting bijeen gebracht wordt. Muziek uit de renaissance wordt uitgevoerd door een solistisch ensemble. De Duitse barokmuziek, en meer specifiek de vocale werken van J.S. Bach, blijft een kroondomein. Collegium Vocale Gent legt zich ook toe op het klassieke, romantische en hedendaagse oratoriumrepertoire, uitgevoerd in een symfonische bezetting tot 80 zangers. Tenslotte verleent het ensemble zijn medewerking aan verschillende muziektheatervoorstellingen. Voor de realisatie van deze projecten werkt het Collegium Vocale Gent samen met diverse historisch geïnformeerde ensembles zoals het eigen barokorkest van Collegium Vocale Gent, het Orchestre des Champs Élysées, het Freiburger Barockorchester of de Akademie für Alte Musik Berlin. Maar ook met vooraanstaande symfonische orkesten zoals het Antwerp Symphony Orchestra, het Koninklijk Concertgebouworkest Amsterdam, het Budapest Festival Orchestra, de Staatskapelle Dresden of het
Chamber Orchestra of Europe worden projecten opgezet. Het ensemble werd geleid door Ivor Bolton, Marcus Creed, Reinbert de Leeuw, Iván Fischer, René Jacobs, Yannick Nézet-Séguin, Kaspars Putnins, Jos van Immerseel, Paul Van Nevel, James Wood en andere vooraanstaande dirigenten.
 

Collegium Vocale Gent bouwde onder leiding van Philippe Herreweghe een omvangrijke discografie op met meer dan 100 opnamen, voornamelijk bij de labels Harmonia Mundi France en Virgin Classics. In 2010 startte een nieuw opnameproject waarbij Philippe Herreweghe samen met Outhere-Music
zijn eigen label φ (PHI) oprichtte om in volledige artistieke vrijheid een rijke en gevarieerde catalogus uit te bouwen. Ondertussen zijn een twintigtal opnamen beschikbaar met vocale werken van Bach, Byrd, Beethoven, Brahms, Dvorak, Gesualdo, Haydn en Victoria. Recente opnames omvatten onder meer Anton Bruckners indrukwekkende Te Deum en Tweede Mis (LPH034), een nieuw volume met J.S.Bachs Trauer-Ode en cantates (LPH035) en Il quinto libro de madrigali van Carlo Gesualdo (LPH036). Ondertussen verscheen ook een bekroonde opname onder leiding van Reinbert de Leeuw voor het label ά met op het programma de Via crucis van Franz Liszt (ALPHA390). Het Collegium Vocale Gent geniet de steun van de Vlaamse Gemeenschap, de stad Gent en de
Nationale Loterij.

Philippe Herreweghe

Philippe Herreweghe, dir.

Philippe Herreweghe werd geboren in Gent en combineerde er zijn universitaire studies met een muzikale opleiding aan het conservatorium, waar hij piano volgde bij Marcel Gazelle. In dezelfde periode begon hij te dirigeren en in 1970 richtte hij het Collegium Vocale Gent op. Nikolaus Harnoncourt en Gustav Leonhardt merkten zijn uitzonderlijke benaderingswijze op en nodigden hem uit om mee te werken aan hun opnames van de verzamelde Bachcantates. Al gauw werd Herreweghes levendige, authentieke en retorische aanpak van de barokmuziek geprezen en in 1977 richtte hij in Parijs het ensemble La Chapelle Royale op, waarmee hij de muziek van de Franse Gouden Eeuw ten uitvoer bracht. Van 1982 tot 2002 was Philippe Herreweghe artistiek directeur van de Académies Musicales de Saintes. In die periode creëerde hij verschillende ensembles, waarmee hij een adequate en gedegen lezing wist te brengen van een repertoire lopende van de renaissance tot de hedendaagse muziek. Zo was er het Ensemble Vocal Européen, gespecialiseerd in renaissancepolyfonie, en het Orchestre des Champs Élysées, opgericht in 1991 met de bedoeling het romantische en preromantische repertoire opnieuw te laten schitteren op originele instrumenten. Sinds 2009 werkt Philippe Herreweghe samen met Collegium Vocale Gent actief aan de uitbouw van een groot symfonisch koor op Europees niveau. Sinds 2001 is hij artistiek directeur van de Accademia delle Crete Senesi, het Toscaanse zomerfestival dat sinds 2017 bekend staat onder de naam Collegium Vocale Crete Senesi.
 

Steeds op zoek naar muzikale uitdagingen is Philippe Herreweghe sinds enige tijd erg actief in het grote symfonische repertoire van Beethoven tot Stravinsky. Sinds 1997 is hij als dirigent verbonden aan het Antwerp Symphony Orchestra (deFilharmonie). Bovendien is hij een veel gevraagd gastdirigent van orkesten zoals het Concertgebouworkest Amsterdam, het Gewandhausorchester Leipzig, het Scottisch Chamber Orchestra of het Tonhalle Orchester Zürich. In de komende seizoenen staan engagementen gepland bij de Staatskapelle Dresden, het Philharmonia Orchestra London, het Basel Kammerorchester en het Cleveland Orchestra. Met al deze ensembles bouwde Philippe Herreweghe bij de labels Harmonia Mundi France, Virgin Classics en PentaTone een uitgebreide discografie op met meer dan 130 opnamen. Hoogtepunten zijn onder meer de Lagrime di San Pietro van Lassus, de Matthäus-Passion van Bach, de integrale symfonieën van Beethoven en Schumann, Mahlers liedcyclus Des Knaben Wunderhorn, Bruckners Symfonie nr.5, Pierrot Lunaire van Schönberg en de Symphonie de Psaumes van Stravinsky. In 2010 startte een nieuw opnameproject waarbij Philippe Herreweghe samen met Outhere-Music zijn eigen label φ (PHI) oprichtte. Ondertussen zijn meer dan dertig opnamen beschikbaar met muziek van William Byrd tot Igor Stravinsky. De meest recente opnamen omvatten o.a. Anton Bruckners indrukwekkende Te Deum en Tweede Mis (LPH034), een nieuw volume met J.S.Bachs Trauer-Ode en cantates (LPH035) en Il quinto libro de madrigali van Carlo Gesualdo (LPH036).


Omwille van zijn consequente artistieke visie en engagement werd Philippe Herreweghe op verschillende plaatsen onderscheiden. In 1990 werd hij door de Europese muziekpers uitgeroepen tot “Muzikale Persoonlijkheid van het Jaar”. Samen met het Collegium Vocale Gent werd Philippe Herreweghe in 1993 benoemd tot “Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen”. Een jaar later werd hem de orde van Officier des Arts et Lettres toegekend, en in 1997 werd hij benoemd als Doctor honoris causa aan de Katholieke Universiteit Leuven. In 2003 kreeg hij in Frankrijk de titel Chevalier de la Légion d’Honneur toegekend. In 2010 verleende de stad Leipzig aan Philippe Herreweghe de Bach-Medaille voor zijn grote verdienste als Bachuitvoerder. In 2017 ontving hij een eredoctoraat aan de Universiteit Gent. In 2021 verleent de Vlaamse Overheid aan Philippe Herreweghe de Ultima, prijs voor Algemene Culturele Verdienste als bekroning voor zijn hele carrière.

Solisten

Reinoud Van Mechelen, Evangelist

In een mum van tijd bouwde de Belgische tenor Reinoud Van Mechelen een internationale carrière uit. In 2017 ontving hij de prestigieuze Caeciliaprijs als Jonge Muzikant van het Jaar. Vandaag deelt hij regelmatig het podium met vermaarde barokensembles als Collegium Vocale Gent, Le Concert Spirituel en Hespèrion XXI. Ook in de operawereld maakte hij zijn intrede, met o.a. de titelrol uit Rameaus Pygmalion, Tamino (Die Zauberflöte), Nadir (Les Pêcheurs de perles) en Ferrando (Così fan tutte). In 2016 richtte hij zijn eigen ensemble a nocte temporis op.

 

Dorothee Mields, sopraan 

Dorothee Mields is een van de belangrijkste vertolksters van 17de en 18de-eeuwse muziek. Ze is gekend voor haar unieke timbre en aangrijpende interpretaties. Ze treedt regelmatig op met Collegium Vocale Gent, Nederlandse Bachvereniging, Orfeo Barockorchester, Freiburger Barockorchester, RIAS Kammerchor, Bach Collegium Japan, Orchestra of the 18th Century, Lautten Compagney Berlin, Tafelmusik Baroque Orchestra Toronto, The English Concert en Klangforum Wien onder leiding van dirigenten zoals Stefan Asbury, Beat Furrer, Michi Gaigg, Paul Goodwin, Philippe Herreweghe, Emilio Pomàrico, Hans-Christoph Rademann, Andreas Spering, Masaaki Suzuki en Jos van Veldhoven.

 

Grace Davidson, sopraan 

 Grace Davidson speelde piano en viool voordat ze aan de Royal Academy of Music in Londen zang ging studeren en zich specialiseerde in barokmuziek. De Britse sopraan trad op onder leiding van dirigenten als John Eliot Gardiner, Paul McCreesh, Philippe Herreweghe en Harry Christophers. Met The Sixteen, het ensemble van de laatstgenoemde dirigent, nam ze gedurende meer dan tien jaar vele cd’s op, waarbij ze vaak solopartijen voor haar rekening nam. Ook werkte ze nauw samen met componist Max Richter, van wie ze onder meer het een hele nacht durende Sleep opnam en over heel de wereld uitvoerde – inclusief een uitvoering in 2019 op de Chinese Muur. Grace Davidson soleerde daarnaast in producties samen met Collegium Vocale Gent, The King’s Consort en de Nederlandse Bach­vereniging onder leiding van Sir John Eliot Gardner, Paul McCreesh, Philippe Herreweghe en Harry Christophers.

 

Tim Mead, contratenor

Tim Mead wordt beschouwd als een van de beste contratenoren van het moment. Hij treedt op in de grootste operahuizen waaronder Garsington Opera, Royal Opera House Covent Garden, Teatro Real Madrid, Opera Philadelphia, Glyndebourne, Bayerische Staatsoper, Opera de Lille, Bergen National Opera, Opéra National de Paris, Opera Vlaanderen, English National Opera,… om er enkele op te noemen. Daarnaast was hij te horen tijdens de BBC Proms, ondernam hij een Europese recitaltournee met Emmanuelle Haim en Le Concert d'Astree en een Aziatische tournée met Harry Bicket en The English Concert. Ook trad hij op met Jonathan Cohen en het Saint Paul Chamber Orchestra, met de Los Angeles Philharmonic... Meads omvangrijke discografie omvat onder andere opnames van Purcell Songs and Dances met Les Musiciens de Saint-Julien (Alpha) en Pergolesi’s Stabat Mater en cantates van J. S. Bach met La Nuova Musica (Harmonia Mundi). Mead studeerde aan King’s College (Cambridge) en aan de Royal College of Music in Londen.

 

James Hall, contratenor

Contratenor James Hall wordt geprezen voor zijn 'flawless, stand-out' optredens (The Arts Desk) op opera-, concert- en theaterpodia over de hele wereld. Hij is gekend voor zijn interpretaties van het barok- en hedendaags repertoire, en treedt regelmatig op met 's werelds meest vooraanstaande ensembles en operagezelschappen zoals het Scottish Chamber Orchestra, het Singapore Symphony Orchestra, Collegium Vocale Gent, de Royal Northern Sinfonia in onder andere Theater Bielefeld, Maggio Musicale, de Deutsche Oper Berlin, Opéra National, de Wigmore Hall, het Paleis van Versailles, Broadway, Carnegie Hall, en op festivals zoals de Biënnale van Venetië, Glyndebourne Festival, Festival de Beaune,... James Hall studeerde aan het Royal College of Music en ontving de Sir Geraint Evans Prize in 2009 en 2010, en de Somerset Song Prize in 2013.

 

Samuel Boden, tenor

De Britse tenor Samuel Boden heeft een internationale opera- en concertcarrière opgebouwd met zijn interpretaties van oude en hedendaagse muziek. Hij is een gewaardeerd vertolker van Monteverdi, Bach, Händel, de Franse barokmuziek en Britten. Hij treedt regelmatig op met ensembles zoals Collegium Vocale Gent onder leiding van Philippe Herreweghe, Le Concert d'Astrée onder leiding van Emmanelle Haïm, Les Arts Florissants onder leiding van William Christie, Les Musiciens du Louvre onder leiding van Marc Mikowski en de Wiener Akademie onder leiding van Martin Haselböck. Daarnaast werkte hij met het Beierse Radio Symfonieorkest, het BBC Symfonieorkest, en het Frankfurt Radio Orchestra, de Salzburg Camerata en het Rotterdams Philharmonisch.

 

Guy Cutting, tenor

De Britse tenor Guy Cutting studeerde aan het New College Oxford en concentreert zich sindsdien op het barokrepertoire. Van de American Bach Soloists kreeg hij de Jeffrey Thomas Award. Bij het Orchestra of the Age of Enlightenment was hij ‘rising star’ in de seizoenen 2019/20 en 2020/21. Als solist werd Guy Cutting onder meer uitgenodigd door het Orchestra of the Age of Enlightenment, het Monteverdi Choir, de Academy of Ancient Music, het Gabrieli Consort, het Swedish Baroque Orchestra, de Nederlandse Bachvereniging, Voces Tallinn en Le Concert Lorrain. Bij deze engagementen zong hij onder dirigenten zoals John Eliot Gardiner, Jos van Veldhoven, Christoph Prégardien, Kristian Bezuidenhout, Stephan MacLeod, Laurence Cummings, Paul McCreesh, Marcus Creed en Risto Joost. Naast zijn solocarrière maakt de tenor ook deel uit van het Damask Vocal Quartet, dat zich toelegt op kamermuziek uit de negentiende en twintigste eeuw.

 

Tobias Berndt, bariton

De internationaal gerenommeerde Duitse bariton Tobias Berndt begon zijn muzikale opleiding bij het Dresdner Kreuzchor. Hij studeerde zang bij Hermann Christian Polster in Leipzig en bij Rudolf Piernay in Mannheim, en vervolmaakte zich bij onder anderen Dietrich Fischer-Dieskau en Thomas Quasthoff. Hij won meerdere beurzen en prijzen op het National Song Contest Berlin 2004, de International Song Contest van de Hugo Wolf Academie in Stuttgart 2007, de International Summer Academy van het Mozarteum in Salzburg 2008 de internationale wedstrijd "Franz Schubert und die Musik der Moderne" in Graz 2009, de Johannes-Brahms-wedstrijd in Pörtschach 2008, de Cantilena Song Contest in Bayreuth 2009, of de Das Lied – International Song Competition in Berlijn 2009.

 

Johannes Kammler, bariton
Johannes Kammler is een van de meest veelbelovende Duitse baritons van zijn generatie en is internationaal even geroemd voor zijn interpretaties van het opera-, lied- en concertrepertoire. In maart 2019 werd hij uitgenodigd door Rolando Villazón en ZDF/ARTE om op te treden in het televisieprogramma Stars Von Morgen in Berlijn. Hij is vast verbonden in Stuttgart maar daarnaast treedt Kammler regelmatig op overal in Europa. Hij werd geboren in Augsburg en kreeg zijn eerste muzikale opleiding bij de Augsburger Domsingknaben. Later studeerde hij zang in o.a. Freiburg im Breisgau, Toronto en aan de Guildhall in Londen. Johannes Kammler was finalist en prijswinnaar van de internationale zangwedstrijden Neue Stimmen en Operalia.

Zangers

Solisten  &  Koor I,II  
 

Evangelist 
Reinoud Van Mechelen


Jesus
Tobias Berndt


Sopraan /*
Dorothee Mields - Grace Davidson


Alt *
Tim Mead – James Hall


Tenor *
Samuel Boden – Guy Cutting


Bas *
Johannes Kammler - Tobias Berndt


Petrus / Pontifex I
Johannes Kammler                 


Pilatus/ Pontifex II
Philipp Kaven


Judas
Tobias Berndt


Uxor Pilati/Ancilla I
Chiyuki Okamura


Ancilla II
Magdalena Podkościelna       


Testis I
James Hall                              


Testis II
Guy Cutting                

 


Koor I
 

Sopraan 

Dorothee Mields*
Chiyuki Okamura
Magdalena Podkościelna    
 

Alt 
Tim Mead*
Daniel Folqué 
Cécile Pilorger


Tenor 
Samuel Boden*                      
Malcolm Bennett
Peter di Toro


Bas 
Johannes Kammler*
Philipp Kaven 
Bart Vandewege


Ripieni
Heleen Bongenaar
Noelle Drost
Maud Hearing
May Kristin Hegvold

 


Koor II

 

Sopraan 
Grace Davidson*
Annelies Brants
Kerstin Dietl

  

Alt 
James Hall*                
Laura Kriese
Bart Uvyn


Tenor 
Guy Cutting*
Graham Cooper
Thomas Köll


Bas 
Tobias Berndt*
Julian Millán
Robert van der Vinne


Ripieni
Julie Krog Jensen
Boje Moons
Gala Sedano
Stephanie Witmer

 

* solisten die in het koor zingen 

Muzikanten

Orchestra I

 

Dirigent
Christine Busch


Violin I
Meng Han
Dietlind Mayer                                     


Violin II
Lotta Suvanto
Adrian Chamorro
Anna Ghielmi


Alto
Deirdre Dowling
Kaat De Cock


Cello
Ageet Zweistra
Vincent Malgrange


Contrabass
Miriam Shalinsky


Orgel
Maude Gratton


Fluit
Patrick Beuckels
Amélie Michel


hobo
Jasu Moisio
Taka Kitazato


Fagot
Julien Debordes


Viola da gamba
Romina Lischka

 


Orchestra II

 

Dirigent
Maria Roca   


Violin I
Paul Bialek
Julie Rivest

                                     


Violin II
John Meyer
Felicia Graf    
Andreas Preuss


Alto
Pablo de Pedro
Rafael Roth


Cello
Harmen Jan Schwitters
Claire Gratton


Contrabass
Joe Carver


Orgel
François Guerrier


Fluit
Géraldine Clément
Katrien Gaelens


hobo
Timothée Oudinot
Nathalie Petibon


Fagot
Hugo Rodriguez Arteaga                           
 

Teksten

Matthäuspassion, BWV 244

 

Erster Teil
 
 

1. Cori
Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen,
Sehet - Wen? - den Bräutigam,
Seht ihn - Wie? - als wie ein Lamm!
O Lamm Gottes, unschuldig
Am Stamm des Kreuzes geschlachtet,

Sehet, - Was? - seht die Geduld,
Allzeit erfunden geduldig,
Wiewohl du warest verachtet.

Seht - Wohin? - auf unsre Schuld;
All Sünd hast du getragen,
Sonst müßten wir verzagen.

Sehet ihn aus Lieb und Huld
Holz zum Kreuze selber tragen!
Erbarm dich unser, o Jesu!


2. Recitativo T B
Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Evangelist (T), Jesus (B)
Evangelist
Da Jesus diese Rede vollendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern:
Jesus
Ihr wisset, dass nach zweien Tagen Ostern wird, und des Menschen Sohn wird überantwortet werden, dass er gekreuziget werde.


3. Choral
Flauto traverso I/II e Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Organo, Continuo

Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen,
Dass man ein solch scharf Urteil hat gesprochen?
Was ist die Schuld, in was für Missetaten
Bist du geraten?


4a. Recitativo T
Organo, Continuo

Evangelist
Da versammleten sich die Hohenpriester und Schriftgelehrten und die Ältesten im Volk in dem Palast des Hohenpriesters, der da hieß Kaiphas, und hielten Rat, wie sie Jesum mit Listen griffen und töteten. Sie sprachen aber:


4b. Cori
Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Ja nicht auf das Fest, auf dass nicht ein Aufruhr werde im Volk.


4c. Recitativo T
Organo, Continuo

Evangelist
Da nun Jesus war zu Bethanien, im Hause Simonis des Aussätzigen, trat zu ihm ein Weib, die hatte ein Glas mit köstlichem Wasser und goss es auf sein Haupt, da er zu Tische saß. Da das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen:


4d. Coro
Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Wozu dienet dieser Unrat? Dieses Wasser hie mögen teuer verkauft und den Armen gegeben werden.


4e. Recitativo T B
Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Evangelist (T), Jesus (B)
Evangelist
Da das Jesus merkete, sprach er zu ihnen:
Jesus
Was bekümmert ihr das Weib? Sie hat ein gut Werk an mir getan. Ihr habet allezeit Arme bei euch, mich aber habt ihr nicht allezeit. Dass sie dies Wasser hat auf meinen Leib gegossen, hat sie getan, dass man mich begraben wird. Wahrlich, ich sage euch Wo dies Evangelium geprediget wird in der ganzen Welt, da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat.


5. Recitativo A
Flauto traverso I/II, Organo, Continuo

Du lieber Heiland du,
Wenn deine Jünger töricht streiten,
Dass dieses fromme Weib
Mit Salben deinen Leib
Zum Grabe will bereiten,
So lasse mir inzwischen zu,
Von meiner Augen Tränenflüssen
Ein Wasser auf dein Haupt zu gießen!


6. Aria A
Flauto traverso I/II, Organo, Continuo

Buß und Reu
Knirscht das Sündenherz entzwei,
Dass die Tropfen meiner Zähren
Angenehme Spezerei,
Treuer Jesu, dir gebären.


7. Recitativo T B
Organo, Continuo

Evangelist (T), Judas (B)
Evangelist
Da ging hin der Zwölfen einer, mit Namen Judas Ischarioth, zu den Hohenpriestern und sprach:
Judas
Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten.
Evangelist
Und sie boten ihm dreißig Silberlinge. Und von dem an suchte er Gelegenheit, dass er ihn verriete.


8. Aria S
Flauto traverso I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Blute nur, du liebes Herz!
Ach! ein Kind, das du erzogen,
Das an deiner Brust gesogen,
Droht den Pfleger zu ermorden,
Denn es ist zur Schlange worden.


9a. Recitativo T
Organo, Continuo

Evangelist
Aber am ersten Tage der süßen Brot traten die Jünger zu Jesu und sprachen zu ihm:


9b. Coro
Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Wo willst du, dass wir dir bereiten, das Osterlamm zu essen?


9c. Recitativo T B
Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Evangelist (T), Jesus (B)
Evangelist
Er sprach:
Jesus
Gehet hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm: Der Meister lasst dir sagen: Meine Zeit ist hier, ich will bei dir die Ostern halten mit meinen Jüngern.
Evangelist
Und die Jünger täten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das Osterlamm. Und am Abend satzte er sich zu Tische mit den Zwölfen. Und da sie aßen, sprach er:
Jesus
Wahrlich, ich sage euch: Einer unter euch wird mich verraten.


9d. Recitativo T
Organo, Continuo

Evangelist
Und sie wurden sehr betrübt und huben an, ein jeglicher unter ihnen, und sagten zu ihm:


9e. Coro
Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Herr, bin ich's?


10. Choral
Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Organo, Continuo

Ich bin's, ich sollte büßen,
An Händen und an Füßen
Gebunden in der Höll.
Die Geißeln und die Banden
Und was du ausgestanden,
Das hat verdienet meine Seel.


11. Recitativo T B.I B.II
Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Evangelist (T), Jesus (B.I), Judas (B.II)
Evangelist
Er antwortete und sprach:
Jesus
Der mit der Hand mit mir in die Schüssel tauchet, der wird mich verraten. Des Menschen Sohn gehet zwar dahin, wie von ihm geschrieben stehet; doch wehe dem Menschen, durch welchen des Menschen Sohn verraten wird! Es wäre ihm besser, dass derselbige Mensch noch nie geboren wäre.
Evangelist
Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach:
Judas
Bin ich's, Rabbi?
Evangelist
Er sprach zu ihm:
Jesus
Du sagest's.
Evangelist
Da sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankete und brach's und gab's den Jüngern und sprach:
Jesus
Nehmet, esset, das ist mein Leib.
Evangelist
Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach:
Jesus
Trinket alle daraus; das ist mein Blut des neuen Testaments, welches vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch: Ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken bis an den Tag, da ich's neu trinken werde mit euch in meines Vaters Reich.


12. Recitativo S
Oboe d'amore I/II, Organo, Continuo

Wiewohl mein Herz in Tränen schwimmt,
Dass Jesus von mir Abschied nimmt,
So macht mich doch sein Testament erfreut:
Sein Fleisch und Blut, o Kostbarkeit,
Vermacht er mir in meine Hände.
Wie er es auf der Welt mit denen Seinen
Nicht böse können meinen,
So liebt er sie bis an das Ende.


13. Aria S
Oboe d'amore I/II, Organo, Continuo

Ich will dir mein Herze schenken,
Senke dich, mein Heil, hinein!
Ich will mich in dir versenken;
Ist dir gleich die Welt zu klein,
Ei, so sollst du mir allein
Mehr als Welt und Himmel sein.


14. Recitativo T B
Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Evangelist (T), Jesus (B)
Evangelist
Und da sie den Lobgesang gesprochen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Da sprach Jesus zu ihnen:
Jesus
In dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern an mir. Denn es stehet geschrieben: Ich werde den Hirten schlagen, und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Wenn ich aber auferstehe, will ich vor euch hingehen in Galiläam.


15. Choral
Flauto traverso I/II e Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Organo, Continuo

Erkenne mich, mein Hüter,
Mein Hirte, nimm mich an!

Von dir, Quell aller Güter,
Ist mir viel Guts getan.

Dein Mund hat mich gelabet
Mit Milch und süßer Kost,
Dein Geist hat mich begabet
Mit mancher Himmelslust.


16. Recitativo T B.I B.II
Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Evangelist (T), Petrus (B.I), Jesus (B.II)
Evangelist
Petrus aber antwortete und sprach zu ihm:
Petrus
Wenn sie auch alle sich an dir ärgerten, so will ich doch mich nimmermehr ärgern.
Evangelist
Jesus sprach zu ihm:
Jesus
Wahrlich, ich sage dir: In dieser Nacht, ehe der Hahn krähet, wirst du mich dreimal verleugnen.
Evangelist
Petrus sprach zu ihm:
Petrus
Und wenn ich mit dir sterben müßte, so will ich dich nicht verleugnen.
Evangelist
Desgleichen sagten auch alle Jünger.


17. Choral
Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Organo, Continuo

Ich will hier bei dir stehen;
Verachte mich doch nicht!
Von dir will ich nicht gehen,
Wenn dir dein Herze bricht.

Wenn dein Herz wird erblassen
Im letzten Todesstoß,
Alsdenn will ich dich fassen
In meinen Arm und Schoß.


18. Recitativo T B
Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Evangelist (T), Jesus (B)
Da kam Jesus mit ihnen zu einem Hofe, der hieß Gethsemane, und sprach zu seinen Jüngern:
Jesus
Setzet euch hie, bis dass ich dort hingehe und bete.
Evangelist
Und nahm zu sich Petrum und die zween Söhne Zebedäi und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen:
Jesus
Meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibet hie und wachet mit mir.


19. Recitativo T e Coro
Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Flauto dolce I/II, Oboe da caccia I/II, Organo, Continuo

O Schmerz!
Hier zittert das gequälte Herz;
Wie sinkt es hin, wie bleicht sein Angesicht!
Was ist die Ursach aller solcher Plagen?
Der Richter führt ihn vor Gericht.
Da ist kein Trost, kein Helfer nicht.
Ach! meine Sünden haben dich geschlagen;
Er leidet alle Höllenqualen,
Er soll vor fremden Raub bezahlen.
Ich, ach Herr Jesu, habe dies verschuldet
Was du erduldet.

Ach, könnte meine Liebe dir,
Mein Heil, dein Zittern und dein Zagen
Vermindern oder helfen tragen,
Wie gerne blieb ich hier!


20. Aria T e Coro
Oboe, Flauto traverso I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Ich will bei meinem Jesu wachen,
So schlafen unsre Sünden ein.
Meinen Tod
Büßet seine Seelennot;
Sein Trauren machet mich voll Freuden.
Drum muss uns sein verdienstlich Leiden
Recht bitter und doch süße sein.


21. Recitativo T B
Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Evangelist (T), Jesus (B)
Evangelist
Und ging hin ein wenig, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach:
Jesus
Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch von mir; doch nicht wie ich will, sondern wie du willt.


22. Recitativo B
Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Der Heiland fällt vor seinem Vater nieder;
Dadurch erhebt er mich und alle
Von unserm Falle
Hinauf zu Gottes Gnade wieder.
Er ist bereit,
Den Kelch, des Todes Bitterkeit
Zu trinken,
In welchen Sünden dieser Welt
Gegossen sind und hässlich stinken,
Weil es dem lieben Gott gefällt.


23. Aria B
Violino I/II, Organo, Continuo

Gerne will ich mich bequemen,
Kreuz und Becher anzunehmen,
Trink ich doch dem Heiland nach.
Denn sein Mund,
Der mit Milch und Honig fließet,
Hat den Grund
Und des Leidens herbe Schmach
Durch den ersten Trunk versüßet.


24. Recitativo T B
Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Evangelist (T), Jesus (B)
Evangelist
Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu ihnen:
Jesus
Könnet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet! Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.
Evangelist
Zum andernmal ging er hin, betete und sprach:
Jesus
Mein Vater, ist's nicht möglich, dass dieser Kelch von mir gehe, ich trinke ihn denn, so geschehe dein Wille.


25. Choral
Flauto traverso I/II e Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Organo, Continuo

Was mein Gott will, das g'scheh allzeit,
Sein Will, der ist der beste,
Zu helfen den'n er ist bereit,
Die an ihn gläuben feste.
Er hilft aus Not, der fromme Gott,
Und züchtiget mit Maßen.
Wer Gott vertraut, fest auf ihn baut,
Den will er nicht verlassen.


26. Recitativo T B.I B.II
Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Evangelist (T), Jesus (B.I), Judas (B.II)
Evangelist
Und er kam und fand sie aber schlafend, und ihre Augen waren voll Schlafs. Und er ließ sie und ging abermal hin und betete zum drittenmal und redete dieselbigen Worte. Da kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen:
Jesus
Ach! wollt ihr nun schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist hie, dass des Menschen Sohn in der Sünder Hände überantwortet wird. Stehet auf, lasset uns gehen; siehe, er ist da, der mich verrät.
Evangelist
Und als er noch redete, siehe, da kam Judas, der Zwölfen einer, und mit ihm eine große Schar mit Schwerten und mit Stangen von den Hohenpriestern und Altesten des Volks. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt: "Welchen ich küssen werde, der ist's, den greifet!" Und alsbald trat er zu Jesu und sprach:
Judas
Gegrüßet seist du, Rabbi!
Evangelist
Und küssete ihn. Jesus aber sprach zu ihm:
Jesus
Mein Freund, warum bist du kommen?
Evangelist
Da traten sie hinzu und legten die Hände an Jesum und griffen ihn.


27a. Aria (Duetto) S A e Coro
Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

So ist mein Jesus nun gefangen.
Lasst ihn, haltet, bindet nicht!
Mond und Licht
Ist vor Schmerzen untergangen,
Weil mein Jesus ist gefangen.
Lasst ihn, haltet, bindet nicht!
Sie führen ihn, er ist gebunden.


27b. Cori
Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Sind Blitze, sind Donner in Wolken verschwunden?
Eröffne den feurigen Abgrund, o Hölle,
Zertrümmre, verderbe, verschlinge, zerschelle
Mit plötzlicher Wut
Den falschen Verräter, das mördrische Blut!


28. Recitativo T B
Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Evangelist (T), Jesus (B)
Evangelist
Und siehe, einer aus denen, die mit Jesu waren, reckete die Hand aus und schlug des Hohenpriesters Knecht und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm:
Jesus
Stecke dein Schwert an seinen Ort; denn wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen. Oder meinest du, dass ich nicht könnte meinen Vater bitten, dass er mir zuschickte mehr denn zwölf Legion Engel? Wie würde aber die Schrift erfüllet? Es muss also gehen.
Evangelist
Zu der Stund sprach Jesus zu den Scharen:
Jesus
Ihr seid ausgegangen als zu einem Mörder, mit Schwerten und mit Stangen, mich zu fahen; bin ich doch täglich bei euch gesessen und habe gelehret im Tempel, und ihr habt mich nicht gegriffen. Aber das ist alles geschehen, dass erfüllet würden die Schriften der Propheten.
Evangelist
Da verließen ihn alle Jünger und flohen.


29. Choral
Flauto traverso I/II, Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

O Mensch, bewein dein Sünde groß,
Darum Christus seins Vaters Schoß
Äußert und kam auf Erden;
Von einer Jungfrau rein und zart
Für uns er hie geboren ward,
Er wollt der Mittler werden.
Den Toten er das Leben gab
Und legt darbei all Krankheit ab,
Bis sich die Zeit herdrange,
Dass er für uns geopfert würd,
Trüg unsrer Sünden schwere Bürd
Wohl an dem Kreuze lange.

 

Zweiter Teil
 
 

30. Aria A e Coro
Flauto traverso I, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Ach! nun ist mein Jesus hin!
Wo ist denn dein Freund hingegangen,
O du Schönste unter den Weibern?
Ist es möglich, kann ich schauen?
Wo hat sich dein Freund hingewandt?
Ach! mein Lamm in Tigerklauen,
Ach! wo ist mein Jesus hin?
So wollen wir mit dir ihn suchen.
Ach! was soll ich der Seele sagen,
Wenn sie mich wird ängstlich fragen?
Ach! wo ist mein Jesus hin?


31. Recitativo T
Organo, Continuo

Evangelist
Die aber Jesum gegriffen hatten, führeten ihn zu dem Hohenpriester Kaiphas, dahin die Schriftgelehrten und Ältesten sich versammlet hatten. Petrus aber folgete ihm nach von ferne bis in den Palast des Hohenpriesters und ging hinein und satzte sich bei die Knechte, auf dass er sähe, wo es hinaus wollte. Die Hohenpriester aber und Ältesten und der ganze Rat suchten falsche Zeugnis wider Jesum, auf dass sie ihn töteten, und funden keines.


32. Choral
Flauto traverso I/II e Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Organo, Continuo

Mir hat die Welt trüglich gericht'
Mit Lügen und mit falschem G'dicht,
Viel Netz und heimlich Stricke.
Herr, nimm mein wahr in dieser G'fahr,
B'hüt mich für falschen Tücken!


33. Recitativo T.I A T.II B
Organo, Continuo

Evangelist (T.I), Zeugen (A T.II), Hoherpriester (B)
Und wiewohl viel falsche Zeugen herzutraten, funden sie doch keins. Zuletzt traten herzu zween falsche Zeugen und sprachen:
Zeugen
Er hat gesagt: Ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in dreien Tagen denselben bauen.
Evangelist
Und der Hohepriester stund auf und sprach zu ihm:
Hoherpriester
Antwortest du nichts zu dem, das diese wider dich zeugen?
Evangelist
Aber Jesus schwieg stille.


34. Recitativo T
Oboe I/II, Viola da gamba, Organo, Continuo

Mein Jesus schweigt
Zu falschen Lügen stille,
Um uns damit zu zeigen,
Dass sein Erbarmens voller Wille
Vor uns zum Leiden sei geneigt,
Und dass wir in dergleichen Pein
Ihm sollen ähnlich sein
Und in Verfolgung stille schweigen.


35. Aria T
Viola da gamba, Organo, Continuo

Geduld!
Wenn mich falsche Zungen stechen.
Leid ich wider meine Schuld
Schimpf und Spott,
Ei, so mag der liebe Gott
Meines Herzens Unschuld rächen.


36a. Recitativo T B.I B.II
Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Evangelist (T), Hoherpriester (B.I), Jesus (B.II)
Evangelist
Und der Hohepriester antwortete und sprach zu ihm:
Hoherpriester
Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagest, ob du seiest Christus, der Sohn Gottes?
Evangelist
Jesus sprach zu ihm:
Jesus
Du sagest's. Doch sage ich euch: Von nun an wird's geschehen, dass ihr sehen werdet des Menschen Sohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen in den Wolken des Himmels.
Evangelist
Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sprach:
Hoherpriester
Er hat Gott gelästert; was dürfen wir weiter Zeugnis? Siehe, itzt habt ihr seine Gotteslästerung gehöret. Was dünket euch?
Evangelist
Sie antworteten und sprachen:


36b. Cori
Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Er ist des Todes schuldig!


36c. Recitativo T
Organo, Continuo

Evangelist
Da speieten sie aus in sein Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Etliche aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen:


36d. Cori
Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Weissage uns, Christe, wer ist's, der dich schlug?


37. Choral
Flauto traverso I/II e Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Organo, Continuo

Wer hat dich so geschlagen,
Mein Heil, und dich mit Plagen
So übel zugericht'?
Du bist ja nicht ein Sünder
Wie wir und unsre Kinder;
Von Missetaten weißt du nicht.


38a. Recitativo T S B
Organo, Continuo

Evangelist (T), Magd (S), Petrus (B)
Evangelist
Petrus aber saß draußen im Palast; und es trat zu ihm eine Magd und sprach:
Magd
Und du warest auch mit dem Jesu aus Galiläa.
Evangelist
Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach:
Petrus
Ich weiß nicht, was du sagest.
Evangelist
Als er aber zur Tür hinausging, sahe ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren:
Magd
Dieser war auch mit dem Jesu von Nazareth. Und er leugnete abermal und schwur dazu:
Petrus
Ich kenne des Menschen nicht.
Evangelist
Und über eine kleine Weile traten hinzu, die da stunden, und sprachen zu Petro:


38b. Coro
Flauto traverso I/II, Oboe I, Oboe d'amore II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Wahrlich, du bist auch einer von denen; denn deine Sprache verrät dich.


38c. Recitativo T B
Organo, Continuo

Evangelist (T), Petrus (B)
Da hub er an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne des Menschen nicht.
Evangelist
Und alsbald krähete der Hahn. Da dachte Petrus an die Worte Jesu, da er zu ihm sagte: Ehe der Hahn krähen wird, wirst du mich dreimal verleugnen. Und ging heraus und weinete bitterlich.


39. Aria A
Violino concertante, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Erbarme dich,
Mein Gott, um meiner Zähren willen!
Schaue hier,
Herz und Auge weint vor dir
Bitterlich.


40. Choral
Flauto traverso I/II e Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Organo, Continuo

Bin ich gleich von dir gewichen,
Stell ich mich doch wieder ein;
Hat uns doch dein Sohn verglichen
Durch sein' Angst und Todespein.
Ich verleugne nicht die Schuld;
Aber deine Gnad und Huld
Ist viel größer als die Sünde,
Die ich stets in mir befinde.


41a. Recitativo T B
Organo, Continuo

Evangelist (T), Judas (B)
Evangelist
Des Morgens aber hielten alle Hohepriester und die Ältesten des Volks einen Rat über Jesum, dass sie ihn töteten. Und bunden ihn, führeten ihn hin und überantworteten ihn dem Landpfleger Pontio Pilato. Da das sahe Judas, der ihn verraten hatte, dass er verdammt war zum Tode, gereuete es ihn und brachte herwieder die dreißig Silberlinge den Hohenpriestern und Ältesten und sprach:
Judas
Ich habe übel getan, dass ich unschuldig Blut verraten habe.
Evangelist
Sie sprachen:


41b. Cori
Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Was gehet uns das an? Da siehe du zu!


41c. Recitativo T B.I B.II
Organo, Continuo

Evangelist (T), Hohepriester (B.I B.II)
Evangelist
Und er warf die Silberlinge in den Tempel, hub sich davon, ging hin und erhängete sich selbst. Aber die Hohenpriester nahmen die Silberlinge und sprachen:
Hohepriester
Es taugt nicht, dass wir sie in den Gotteskasten legen, denn es ist Blutgeld.


42. Aria B
Violino concertante, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Gebt mir meinen Jesum wieder!
Seht, das Geld, den Mörderlohn,
Wirft euch der verlorne Sohn
Zu den Füßen nieder!


43. Recitativo T B.I B.II
Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Evangelist (T), Pilatus (B.I), Jesus (B.II)
Evangelist
Sie hielten aber einen Rat und kauften einen Töpfersacker darum zum Begräbnis der Pilger. Daher ist derselbige Acker genennet der Blutacker bis auf den heutigen Tag. Da ist erfüllet, das gesagt ist durch den Propheten Jeremias, da er spricht: "Sie haben genommen dreißig Silberlinge, damit bezahlet ward der Verkaufte, welchen sie kauften von den Kindern Israel, und haben sie gegeben um einen Töpfersacker, als mir der Herr befohlen hat." Jesus aber stund vor dem Landpfleger; und der Landpfleger fragte ihn und sprach:
Pilatus
Bist du der Jüden König?
Evangelist
Jesus aber sprach zu ihm:
Jesus
Du sagest's.
Evangelist
Und da er verklagt war von den Hohenpriestern und Ältesten, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm:
Pilatus
Hörest du nicht, wie hart sie dich verklagen?
Evangelist
Und er antwortete ihm nicht auf ein Wort, also, dass sich auch der Landpfleger sehr verwunderte.


44. Choral
Flauto traverso I/II e Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Organo, Continuo

Befiehl du deine Wege
Und was dein Herze kränkt
Der allertreusten Pflege
Des, der den Himmel lenkt.
Der Wolken, Luft und Winden
Gibt Wege, Lauf und Bahn,
Der wird auch Wege finden,
Da dein Fuß gehen kann.


45a. Recitativo T B S e Cori
Organo, Continuo

Evangelist (T), Pilatus (B), Pilati Weib (S), Volk
Evangelist
Auf das Fest aber hatte der Landpfleger Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Er hatte aber zu der Zeit einen Gefangenen, einen sonderlichen vor andern, der hieß Barrabas. Und da sie versammlet waren, sprach Pilatus zu ihnen:
Pilatus
Welchen wollet ihr, dass ich euch losgebe? Barrabam oder Jesum, von dem gesaget wird, er sei Christus?
Evangelist
Denn er wusste wohl, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und da er auf dem Richtstuhl saß, schickete sein Weib zu ihm und ließ ihm sagen:
Pilati Weib
Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten; ich habe heute viel erlitten im Traum von seinetwegen!
Evangelist
Aber die Hohenpriester und die Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barrabam bitten sollten und Jesum umbrächten. Da antwortete nun der Landpfleger und sprach zu ihnen:
Pilatus
Welchen wollt ihr unter diesen zweien, den ich euch soll losgeben?
Evangelist
Sie sprachen:
Chor
Barrabam!
Evangelist
Pilatus sprach zu ihnen:
Pilatus
Was soll ich denn machen mit Jesu, von dem gesagt wird, er sei Christus?
Evangelist
Sie sprachen alle:


45b. Cori
Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Lass ihn kreuzigen!


46. Choral
Flauto traverso I/II e Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Alto col Tenore, Organo, Continuo

Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe!
Der gute Hirte leidet für die Schafe,
Die Schuld bezahlt der Herre, der Gerechte,
Für seine Knechte.


47. Recitativo T B
Organo, Continuo

Evangelist (T), Pilatus (B)
Evangelist
Der Landpfleger sagte:
Pilatus
Was hat er denn Übels getan?


48. Recitativo S
Oboe da caccia I/II, Organo, Continuo

Er hat uns allen wohlgetan,
Den Blinden gab er das Gesicht,
Die Lahmen macht er gehend,
Er sagt uns seines Vaters Wort,
Er trieb die Teufel fort,
Betrübte hat er aufgericht',
Er nahm die Sünder auf und an.
Sonst hat mein Jesus nichts getan.


49. Aria S
Flauto traverso solo, Oboe da caccia I/II

Aus Liebe,
Aus Liebe will mein Heiland sterben,
Von einer Sünde weiß er nichts.
Dass das ewige Verderben
Und die Strafe des Gerichts
Nicht auf meiner Seele bliebe.


50a. Recitativo T
Organo, Continuo

Evangelist
Sie schrieen aber noch mehr und sprachen:


50b. Cori
Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Lass ihn kreuzigen!


50c. Recitativo T B
Organo, Continuo

Evangelist (T), Pilatus (B)
Da aber Pilatus sahe, dass er nichts schaffete, sondern dass ein viel großer Getümmel ward, nahm er Wasser und wusch die Hände vor dem Volk und sprach:
Pilatus
Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten, sehet ihr zu.
Evangelist
Da antwortete das ganze Volk und sprach:


50d. Cori
Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Sein Blut komme über uns und unsre Kinder.


50e. Recitativo T
Organo, Continuo

Evangelist
Da gab er ihnen Barrabam los; aber Jesum ließ er geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuziget würde.


51. Recitativo A
Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Erbarm es Gott!
Hier steht der Heiland angebunden.
O Geißelung, o Schläg, o Wunden!
Ihr Henker, haltet ein!
Erweichet euch
Der Seelen Schmerz,
Der Anblick solches Jammers nicht?
Ach ja! ihr habt ein Herz,
Das muss der Martersäule gleich
Und noch viel härter sein.
Erbarmt euch, haltet ein!


52. Aria A
Violino I/II, Organo, Continuo

Können Tränen meiner Wangen
Nichts erlangen,
O, so nehmt mein Herz hinein!
Aber lasst es bei den Fluten,
Wenn die Wunden milde bluten,
Auch die Opferschale sein!


53a. Recitativo T
Organo, Continuo

Evangelist
Da nahmen die Kriegsknechte des Landpflegers Jesum zu sich in das Richthaus und sammleten über ihn die ganze Schar und zogen ihn aus und legeten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine dornene Krone und satzten sie auf sein Haupt und ein Rohr in seine rechte Hand und beugeten die Knie vor ihm und spotteten ihn und sprachen:


53b. Cori
Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Gegrüßet seist du, Jüdenkönig!


53c. Recitativo T
Organo, Continuo

Evangelist
Und speieten ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit sein Haupt.


54. Choral
Flauto traverso I/II e Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Organo, Continuo

O Haupt voll Blut und Wunden,
Voll Schmerz und voller Hohn,
O Haupt, zu Spott gebunden
Mit einer Dornenkron,
O Haupt, sonst schön gezieret
Mit höchster Ehr und Zier,
Jetzt aber hoch schimpfieret,
Gegrüßet seist du mir!

Du edles Angesichte,
Dafür sonst schrickt und scheut
Das große Weltgerichte,
Wie bist du so bespeit;
Wie bist du so erbleichet!
Wer hat dein Augenlicht,
Dem sonst kein Licht nicht gleichet,
So schändlich zugericht'?


55. Recitativo T
Organo, Continuo

Evangelist
Und da sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führeten ihn hin, dass sie ihn kreuzigten. Und indem sie hinausgingen, funden sie einen Menschen von Kyrene mit Namen Simon; den zwungen sie, dass er ihm sein Kreuz trug.


56. Recitativo B
Flauto traverso I/II, Viola da gamba, Organo, Continuo

Ja freilich will in uns das Fleisch und Blut
Zum Kreuz gezwungen sein;
Je mehr es unsrer Seele gut,
Je herber geht es ein.


57. Aria B
Viola da gamba sola, Organo, Continuo

Komm, süßes Kreuz, so will ich sagen,
Mein Jesu, gib es immer her!
Wird mir mein Leiden einst zu schwer,
So hilfst du mir es selber tragen.


58a. Recitativo T
Organo, Continuo

Evangelist
Und da sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das ist verdeutschet Schädelstätt, gaben sie ihm Essig zu trinken mit Gallen vermischet; und da er's schmeckete, wollte er's nicht trinken. Da sie ihn aber gekreuziget hatten, teilten sie seine Kleider und wurfen das Los darum, auf dass erfüllet würde, das gesagt ist durch den Propheten: "Sie haben meine Kleider unter sich geteilet, und über mein Gewand haben sie das Los geworfen." Und sie saßen allda und hüteten sein. Und oben zu seinen Häupten hefteten sie die Ursach seines Todes beschrieben, nämlich: "Dies ist Jesus, der Jüden König." Und da wurden zween Mörder mit ihm gekreuziget, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen:


58b. Cori
Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Der du den Tempel Gottes zerbrichst und bauest ihn in dreien Tagen, hilf dir selber! Bist du Gottes Sohn, so steig herab vom Kreuz!


58c. Recitativo T
Organo, Continuo

Evangelist
Desgleichen auch die Hohenpriester spotteten sein samt den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen:


58d. Cori
Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König Israel, so steige er nun vom Kreuz, so wollen wir ihm glauben. Er hat Gott vertrauet, der erlöse ihn nun, lüstet's ihn; denn er hat gesagt: Ich bin Gottes Sohn.


58e. Recitativo T
Organo, Continuo

Evangelist
Desgleichen schmäheten ihn auch die Mörder, die mit ihm gekreuziget waren.


59. Recitativo A
Oboe da caccia I/II, Violoncello, Organo, Continuo

Ach Golgatha, unselges Golgatha!
Der Herr der Herrlichkeit muss schimpflich hier verderben
Der Segen und das Heil der Welt
Wird als ein Fluch ans Kreuz gestellt.
Der Schöpfer Himmels und der Erden
Soll Erd und Luft entzogen werden.
Die Unschuld muss hier schuldig sterben,
Das gehet meiner Seele nah;
Ach Golgatha, unselges Golgatha!


60. Aria A e Coro
Oboe I/II, Oboe da caccia I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Sehet, Jesus hat die Hand,
Uns zu fassen, ausgespannt,
Kommt! - Wohin? - in Jesu Armen
Sucht Erlösung, nehmt Erbarmen,
Suchet! - Wo? - in Jesu Armen.
Lebet, sterbet, ruhet hier,
Ihr verlass'nen Küchlein ihr,
Bleibet - Wo? - in Jesu Armen.


61a. Recitativo T B
Organo, Continuo

Evangelist (T), Jesus (B)
Evangelist
Und von der sechsten Stunde an war eine Finsternis über das ganze Land bis zu der neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schriee Jesus laut und sprach:
Jesus
Eli, Eli, lama asabthani?
Evangelist
Das ist: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Etliche aber, die da stunden, da sie das höreten, sprachen sie:


61b. Coro
Oboe I/II, Violino, Viola, Organo, Continuo

Der rufet dem Elias!


61c. Recitativo T
Organo, Continuo

Evangelist
Und bald lief einer unter ihnen, nahm einen Schwamm und füllete ihn mit Essig und steckete ihn auf ein Rohr und tränkete ihn. Die andern aber sprachen:


61d. Coro
Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Halt! lass sehen, ob Elias komme und ihm helfe?


61e. Recitativo T
Organo, Continuo

Evangelist
Aber Jesus schriee abermal laut und verschied.


62. Choral
Flauto traverso I/II e Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Organo, Continuo

Wenn ich einmal soll scheiden,
So scheide nicht von mir,
Wenn ich den Tod soll leiden,
So tritt du denn herfür!

Wenn mir am allerbängsten
Wird um das Herze sein,
So reiß mich aus den Ängsten
Kraft deiner Angst und Pein!


63a. Recitativo T
Organo, Continuo

Evangelist
Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stück von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebete, und die Felsen zerrissen, und die Gräber täten sich auf, und stunden auf viel Leiber der Heiligen, die da schliefen, und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Aber der Hauptmann und die bei ihm waren und bewahreten Jesum, da sie sahen das Erdbeben und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen:


63b. Cori
Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen.


63c. Recitativo T
Organo, Continuo

Evangelist
Und es waren viel Weiber da, die von ferne zusahen, die da waren nachgefolget aus Galiläa und hatten ihm gedienet, unter welchen war Maria Magdalena und Maria, die Mutter Jacobi und Joses, und die Mutter der Kinder Zebedäi. Am Abend aber kam ein reicher Mann von Arimathia, der hieß Joseph, welcher auch ein Jünger Jesu war, der ging zu Pilato und bat ihn um den Leichnam Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte ihm ihn geben.


64. Recitativo B
Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Am Abend, da es kühle war,
Ward Adams Fallen offenbar;
Am Abend drücket ihn der Heiland nieder.
Am Abend kam die Taube wieder
Und trug ein Ölblatt in dem Munde.
O schöne Zeit! O Abendstunde!
Der Friedensschluss ist nun mit Gott gemacht,
Denn Jesus hat sein Kreuz vollbracht.
Sein Leichnam kömmt zur Ruh,
Ach! liebe Seele, bitte du,
Geh, lasse dir den toten Jesum schenken,
O heilsames, o köstlichs Angedenken!


65. Aria B
Oboe da caccia I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Mache dich, mein Herze, rein,
Ich will Jesum selbst begraben.
Denn er soll nunmehr in mir
Für und für
Seine süße Ruhe haben.
Welt, geh aus, lass Jesum ein!


66a. Recitativo T
Organo, Continuo

Evangelist
Und Joseph nahm den Leib und wickelte ihn in ein rein Leinwand und legte ihn in sein eigen neu Grab, welches er hatte lassen in einen Fels hauen, und wälzete einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Es war aber allda Maria Magdalena und die andere Maria, die satzten sich gegen das Grab. Des andern Tages, der da folget nach dem Rüsttage, kamen die Hohenpriester und Pharisäer sämtlich zu Pilato und sprachen:


66b. Cori
Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Herr, wir haben gedacht, dass dieser Verführer sprach, da er noch lebete: Ich will nach dreien Tagen wieder auferstehen. Darum befiehl, dass man das Grab verwahre bis an den dritten Tag, auf dass nicht seine Jünger kommen und stehlen ihn und sagen zu dem Volk: Er ist auferstanden von den Toten, und werde der letzte Betrug ärger denn der erste!


66c. Recitativo T B
Organo, Continuo

Evangelist (T), Pilatus (B)
Evangelist
Pilatus sprach zu ihnen:
Pilatus
Da habt ihr die Hüter; gehet hin und verwahret's, wie ihr's wisset!
Evangelist
Sie gingen hin und verwahreten das Grab mit Hütern und versiegelten den Stein.


67. Recitativo B T A S e Coro
Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Bass
Nun ist der Herr zur Ruh gebracht.
Mein Jesu, gute Nacht!
Evangelist
Die Müh ist aus, die unsre Sünden ihm gemacht.
Mein Jesu, gute Nacht!
Alt
O selige Gebeine,
Seht, wie ich euch mit Buß und Reu beweine,
Dass euch mein Fall in solche Not gebracht!
Mein Jesu, gute Nacht!
Sopran
Habt lebenslang
Vor euer Leiden tausend Dank,
Dass ihr mein Seelenheil so wert geacht'.
Mein Jesu, gute Nacht!


68. Coro
Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Wir setzen uns mit Tränen nieder
Und rufen dir im Grabe zu:
Ruhe sanfte, sanfte ruh!
Ruht, ihr ausgesognen Glieder!
Euer Grab und Leichenstein
Soll dem ängstlichen Gewissen
Ein bequemes Ruhekissen
Und der Seelen Ruhstatt sein.
Höchst vergnügt schlummern da die Augen ein.
 


Friends of Flagey

FELLOWS

Charles Adriaenssen, Amelie Coens, Bernard Darty, Paulette Darty, Diane de Spoelberch, Geert Duyck, Marc Ghysels, Laurent Legein, Colienne van Strydonck, Omroepgebouw Flagey NV / Maison de la Radio Flagey SA

GREAT FRIENDS

Patricia Bogerd, Nicole Bureau, Anne Castro Freire, António Castro Freire, Marie-Irène Ciechanowska, Stephen Clark, Werner de Borchgrave, Pieter De Koster, Chantal de Spot, Jean de Spot, Pascale Decoene, Heleen Deslauriers, Alain Dromer, François Hinfray, Ulrike Hinfray, Ida Jacobs, Patrick Jacobs, Isabelle Jacobs, Peter L'Ecluse, Gerald Leprince Jungbluth, Sasha Marston, Giorgio Monaco-Sorge, Miriam Murphy, Martine Renwart, Hans Schwab, My-Van Schwab, Maria Grazia Tanese, Pascale Tytgat, Dirk Van Gerven, Piet Van Waeyenberge, Erna Vandeplas, Andreas von Bonin, Katinka von Bonin, Dimitri Wastchenko, Nathalie Waucquez, Jacques Zucker

FRIENDS

Steve Ahouanmenou, Ann Arnould, Pierre Arnould, Boudewijn Arts, Alexandra Barentz, Eric Bauchau, Joe Beauduin, Marijke Beauduin, André Beernaerts, Mireille Beernaerts, Gaëlle Bellec, Jens Benoot, Philippe Biebuyck, Véronique Bizet, Dominique Blommaert, Beatrice Bouckaert, Bruno Bouckaert, Monique Bréhier, Gauthier Broze, Chantal Butaye, Olivier Chapelle, Béatrix Charlier, Catherine Chatin, Robert Chatin, Anne-Catherine Chevalier, Jacques Chevalier, Marianne Chevalier, Angelica Chiarini, André Claes, Theo Compernolle, Colette Contempre, Chris Coppije, Philippe Craninx, Marc d’Antras, Veronique d'Antras, Jean-Claude Daoust, Joakim Darras, François de Borchgrave, Benedicte De Bruycker, Francesco de Buzzaccarini, Olivier de Clippele, Sabine de Clippele, Sarah De Greef, Eric De Gryse, Marie-Christine de La Rochefoucauld, Eloise de Lasteyrie du Saillant, Brigitte de Laubarede, Adrien de Lophem, Alison de Maret, Pierre de Maret, Manuela de Patoul, Dominique de Ville de Goyet, Sabine de Ville de Goyet, Charles de Villegas de Clercamp, Christine de Villenfagne, Françoise de Viron, Sebastiaan de Vries, Christophe De Vusser, Stéphane De Wit, Godefroid de Woelmont, Agnès de Wouters, Philippe de Wouters, Anne Deblander, Gérard Dejardin, Gauthier Desuter, May Dewaet, David D'Hooghe, Suzannah D'Hooghe, Frederika D’Hoore, Anne-Marie Dillens, Stanislas d’Otreppe de Bouvette, Amélie d'Oultremont, Patrice d’Oultremont, Jean Louis Duvivier, Jan Eggermont, Patricia Emsens, Aline Everard de Harzir, Marie Evrard, Jeannette Favart, Catherine Ferrant, Isabelle Ferrant, Veronique Feryn, Claude Frédérix-Oreel, Henri Frédérix, Alberto Garcia-Moreno, Nathalie Garcia-Moreno, Hélène Godeaux, Claire Goldman, Serge Goldman, Pierre Goldschmidt, Christine Goyens, Philippe Goyens, Louis Grandchamp des Raux, Arnaud Grémont, Roger Heijens, Marianne Herssens, Johan Huygh, Veerle Huylebroek, Kathleen Iweins, Guy Jansen, Yvan Jansen, Dominique Kaesmacher, Patrick Kelley, Deborah Konopnicki, Jeff Kowatch, Winifred Kowatch, Katina Laaksonen, Anne Lange, Katrien Lannoo, Micheline Levarlet, Damien Levie, Vincent Liesnard, Clive Llewellyn, Amy Lu – Etienne, Olga Machiels – Osterrieth, Joost Maes, Franklin Mamo, Vincent Maroy, Barbara Mayer, Jean-Louis Mazy, Nadine Mazy - Vander Elst, Luc Meeùs, Marie-Christine Meeùs, Christel Meuris, Delphine Misonne, Karen Olbrecht, Sabine Overkämping, Martine Payfa, Ingeborg Peumans, Frank Prieels, Chantal Quoirin, Agnès Rammant, Jean-Pierre Rammant, Anne-Marie Retsin, André Rezsohazy, Daniele Rizzi, Catherine Rutten, Karine Schonberg, Désirée Schroeders, Jacques Segers – Lyssens, Myriam Sepulchre, Edouard Soubry, Anne-Véronique Stainier, Freddy Sterck, Jan Suykens, Frank Sweerts, Frank Suykens, Dominique Tchou, Marie-Françoise Thoua, Beatrix Thuysbaert, Olivier Thuysbaert, Greet T'Jonck, Danielle t’Kint de Roodenbeke, Jean t'Kint de Roodenbeke, Jelleke Tollenaar, Beatrice Trouveroy, Yves Trouveroy, Vanessa Van Bergen, Marie-Paule Van Craynest, Els Van de Perre, Katrien Van de Voorde, Radboud van den Akker, Odile van der Vaeren, Stella Van der Veer, Paul Van Dievoet, Karine Van Doninck, Patrick Van Eecke, Henriëtte van Eijl, Frédéric van Marcke, Lydie Van Muylem, Stéphanie van Rossum, Roland Van Velthoven, Alain Vandenborre, Marie Vandenbosch, Charlotte Vandoorne – Hanssens, Christophe Vandoorne, Elisabeth Vanistendael, Brigitte Verlinder, Anne Vierstraete, Pascale Vilain, Ann Wallays, Sabine Wavreil, Christian Weise, Serge Wibaut, Folkert Zijlstra, HR One Group, Management & People Development Sprl

en diegenen die anoniem wensen te blijven

versie 22.11.2022

Partners

Ook iets voor u