fr | en
ticketshop become a friend
Flagey, architect Joseph Diongre / Johan Jacobs

Ons wedstrijdreglement

Artikel 1

Dit algemeen reglement is van toepassing op alle wedstrijden en promotieacties die worden georganiseerd door de vzw Flagey, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Belvédèrestraat 27, bus 5 te 1050 Elsene, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 0476 091 737, hierna "Flagey" genoemd.

Door het eenvoudige feit van deelname aan een wedstrijd of een promotieactie verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepassing van dit algemeen reglement. Naast deze algemene regels is het mogelijk dat er speciale voorwaarden van toepassing zijn op prijsvragen of promotieacties.

Artikel 2

§1. De vergelijkende onderzoeken staan open voor alle meerderjarige natuurlijke personen die in België wonen, met uitzondering van de personeelsleden van Flagey en hun gezinsleden, d.w.z. personen die in hetzelfde huishouden wonen, alsook voor alle personen die betrokken zijn bij en tussenkomen in deze wedstrijden (bijvoorbeeld, maar zonder exhaustief te zijn, het bureau van de gerechtsdeurwaarders en hun personeelsleden en hun gezinsleden).

§2. Elke deelnemer is verplicht om correcte, volledige en actuele informatie te verstrekken bij deelname aan de wedstrijden. Flagey kan de winnaar, voordat de prijs wordt toegekend, vragen om een bewijs van zijn of haar identiteit en woonplaats voor te leggen.

Artikel 3

Tenzij anders vermeld, mag elke deelnemer zo vaak deelnemen als hij of zij wenst.

Artikel 4

Alleen inzendingen die binnen de door Flagey gestelde termijnen zijn geregistreerd, worden in aanmerking genomen.

Artikel 5

§1. Om te winnen, moet men:

  • alle vragen in de wedstrijd beantwoord hebben;
  • voldoen aan alle voorwaarden van de wedstrijd;
  • voldoen aan alle voorwaarden van deze regels.

§2. De winnaars worden persoonlijk, per e-mail of telefonisch op de hoogte gebracht.

Bij het ontbreken van deze informatie of bij het niet bereiken van de winnaar wordt de prijs aan de eerstvolgende deelnemer na de oorspronkelijke winnaar toegekend.

Wordt verondersteld als niet bereikbaar te zijn:

  • de persoon die telefonisch wordt gecontacteerd en wiens eerste oproep onbeantwoord blijft;
  • de persoon die per e-mail is gecontacteerd en wiens e-mail 48 uur lang onbeantwoord is gebleven vanaf het moment dat hij werd verzonden.

§3. Winst wordt opgehaald bij Flagey, door de winnaar zelf. Indien de winnaar niet in staat is het adres van de maatschappelijke zetel van Flagey te bezoeken tijdens de door Flagey aangegeven uren, kan de winnaar een derde partij de volmacht geven om de winst te komen ophalen.

Artikel 6

In het geval van een technisch incident van welke aard dan ook, en in het bijzonder als er een vermoeden bestaat van een poging tot het beïnvloeden van de resultaten door een club of een spelersvereniging, zal Flagey de nodige maatregelen nemen om deze effecten te neutraliseren, zonder de wedstrijd ongeldig te maken.

In geval van misbruik, misleiding of fraude behoudt Flagey zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemer(s) uit te sluiten van deze en/of andere wedstrijden of promotieactiviteiten van Flagey.

Artikel 7

Flagey behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te wijzigen of te annuleren om redenen die buiten haar macht liggen, zoals overmacht, of indien de omstandigheden dit vereisen (bijvoorbeeld het annuleren van concerten door artiesten en zonder dat dit uitputtend is).

Artikel 8

§1. De te winnen prijzen worden beschreven op de pagina van de website waarop de wedstrijden worden voorgesteld www.flagey.be of door ze te vermelden op het document met betrekking tot de wedstrijd dat naar de deelnemers wordt gestuurd.

§2. De toegekende prijzen kunnen in geen geval worden omgezet in contant geld of alternatieve winsten. De prijzen zijn persoonlijk en nominatief en mogen niet worden overgedragen aan een derde partij.

§3. Indien van toepassing, wanneer de prijs bestaat uit tickets voor het bijwonen van de evenementen, wordt Flagey ontheven van elke aansprakelijkheid in geval van overmacht die de goede uitvoering van de prijs verhindert (er kan bijvoorbeeld geen vergoeding worden gevraagd in geval van annulering van het evenement waaraan de winnaar wenst deel te nemen).

In aanvulling op het voorgaande heeft de winnaar recht op zijn/haar prijs binnen de grenzen van de beschikbare plaatsen op de gekozen evenementen, na reservatie ten minste 15 dagen van tevoren.

Artikel 9

De winnaar geeft Flagey toestemming om de persoonlijke contactgegevens die door de winnaar zijn verstrekt, evenals alle andere informatie die door de winnaar als deelnemer is verstrekt, kosteloos te gebruiken voor promotionele doeleinden in verband met de wedstrijden en in verband met de bekendmaking van de resultaten van de wedstrijd in alle media, inclusief radio, televisie en internet, in overeenstemming met het privacy beleid van Flagey.

Artikel 10

Alle persoonlijke gegevens (naam, adres en telefoonnummer van de deelnemers) in overeenstemming met de Europese verordening 2016/679 en de wet van 30/07/2018 worden door Flagey uitsluitend bewaard met het oog op de organisatie van de wedstrijd. De gegevens worden opgenomen in de bestanden van Flagey en zijn bestemd voor intern gebruik. In overeenstemming met de geldende wetgeving kan de deelnemer te allen tijde vrije toegang krijgen tot de hem betreffende persoonsgegevens en de rectificatie van onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens verkrijgen door een brief te sturen naar het adres van FLAGEY of door een e-mail te sturen naar het volgende adres: privacy@flagey.be.

De gegevensbeheerder is VZW FLAGEY

Artikel 11

Elke betwisting of klacht met betrekking tot de vergelijkende onderzoeken dient per aangetekend schrijven te worden gericht aan de vzw Flagey, Belvédèrestraat 27/5 te 1050 Elsene.

Flagey verbindt zich ertoe zo snel mogelijk te antwoorden.