fr | en
ticketshop become a friend
Flagey, architect Joseph Diongre

Ons privacybeleid

Versie juni 2020

Dit privacybeleid (privacy policy) definieert en informeert de bezoeker over de manier waarop VZW FLAGEY, in wat volgt 'FLAGEY' genaamd, de gegevens gebruikt en beschermt die haar worden bezorgd en, meer bepaald maar niet uitsluitend, wanneer de bezoeker deze site bezoekt die toegankelijk is via de volgende url: www.flagey.be, in wat volgt de 'site' genaamd.

Dit privacybeleid kan op elk moment door FLAGEY worden aangepast of aangevuld, met name om te voldoen aan alle wetgevende, regelgevende, jurisprudentiële en technologische veranderingen. In dat geval zal de datum van update duidelijk aangegeven worden bovenaan dit privacybeleid. Deze wijzigingen gelden voor de bezoeker van zodra ze online zijn geplaatst. Daarom wordt de bezoeker uitgenodigd om regelmatig dit privacybeleid en de regels omtrent het gebruik van cookies te raadplegen, om aldus kennis te nemen van eventuele wijzigingen.


I. PERSOONSGEGEVENS

In het algemeen is het mogelijk om de site te bezoeken zonder persoonsgegevens te verstrekken. In ieder geval is de bezoeker niet verplicht deze informatie aan FLAGEY door te geven.

In bepaalde situaties waarin gegevens niet worden doorgegeven, is het evenwel mogelijk dat de bezoeker geen gebruik kan maken van de gevraagde diensten. Om de bezoeker te laten genieten van de diensten die FLAGEY aanbiedt, kan het in bepaalde gevallen nodig zijn uw naam, voornaam, adres (e-mail en post), hierna de 'persoonsgegevens' genaamd, mee te delen. Door deze informatie door te geven, stemt de bezoeker er uitdrukkelijk mee in dat deze door FLAGEY kan worden verwerkt, zowel voor de doeleinden vermeld in punt 3 hieronder als voor de doeleinden die worden vermeld op het moment van elk verzoek

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) van 14 april 2016, informeert FLAGEY u over het volgende:

1. Identiteit van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is

VZW FLAGEY, Belvédèrestraat 27/5 te 1050 Elsene
Tél. + 32 (0)641 10 10
E-mail. info@flagey.be

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking staat in voor de juistheid en de relevantie van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens. In aanvulling op het bovenstaande, zorgt hij ervoor dat ze voldoen aan de geldende regelgeving en aan dit privacybeleid.

2. Verzamelde gegevens

FLAGEY verzamelt onderstaande persoonsgegevens:

gebruikerstaal – naam – voornaam – postadres – emailadres – telefoonnummer – geboortedatum – rekeningnummer – gebruikersvoorkeuren – gebruikte browser – gebruikt device (PC of mobiel).

3. Doel van de gegevensverwerking

FLAGEY mag de verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor onderstaande doeleinden:

 • de gebruiker de per email, telefoon of post gevraagde en aan hem aangepaste informatie of diensten verstrekken, meer bepaald:

- het verzenden van de newsletter van FLAGEY
- het opmaken van statistieken van bezoeken aan FLAGEY en aan de website van FLAGEY
- het reserveren voor evenementen die plaatsvinden in of georganiseerd worden door FLAGEY (aankopen van tickets voor deelname aan evenementen, VIP-uitnodigingen, privé-uitnodigingen)
- het doorsturen van de verschillende brochures waarin de evenementen worden aangekondigd die plaatsvinden in of georganiseerd worden door FLAGEY

 • informatie verzamelen die FLAGEY in staat stelt om haar site, producten en diensten te verbeteren (in het bijzonder door middel van cookies)
 • de bezoeker de mogelijkheid bieden om de fotocabine te gebruiken tijdens de evenementen die in het FLAGEYgebouw worden georganiseerd
 • de toegang tot de infrastructuur van FLAGEY in de beste omstandigheden mogelijk maken
 • de bezoeker contacteren over verschillende evenementen in verband met FLAGEY
 • de activiteiten van FLAGEY beheren met betrekking tot haar wettelijke verplichtingen, de vzwwetgeving en de naleving van haar verplichtingen opgelegd door de administratieve autoriteiten.
 • zorgen voor het opvolgen van de informatie die nodig is voor de contact tracing in het kader van epidemieën en in het bijzonder in het geval van het bestrijden van Covid-19.

4. Bestemmelingen

Enkel FLAGEY is de bestemmeling van de persoonsgegevens die worden verstrekt.

Deze kunnen individueel of geanonimiseerd worden doorgegeven aan onderaannemers en partners waarop FLAGEY beroep doet. 

FLAGEY vraagt de bezoeker uitdrukkelijk om zijn toestemming voor de overdracht van de meegedeelde persoonsgegevens aan partners van FLAGEY bij de organisatie van evenementen die verband houden met het maatschappelijk doel van FLAGEY.

Noch FLAGEY, noch enige van zijn onderaannemers of partners, commercialiseren de persoonsgegevens van de bezoekers van de site en van FLAGEY.

In het licht van het bovenstaande informeert FLAGEY de bezoeker dat zijn gegevens worden doorgegeven aan onderstaande derden:

 • aan de beheerder van het ticketingprogramma dat FLAGEY gebruikt om bezoekers in staat te stellen tickets voor deelname aan evenementen te bekomen
 • aan de beheerder van het mailsysteem dat FLAGEY gebruikt om elektronische nieuwsbrieven naar de bezoeker te sturen
 • aan Google Analytics, via cookies, zoals hieronder opgelijst
 • aan Facebook, via Facebook Pixel, en dit uitsluitend voor bezoekers die over een Facebookaccount beschikken
 • uitsluitend mits uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker: overdracht van informatie aan culturele partners van FLAGEY
 • onder voorbehoud van de verplichtingen die door de Belgische wetgeving en/of de Belgische of gezondheidsinstanties, met de uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker, aan de federale en/of gezondheidsinstanties worden opgelegd met betrekking tot de informatie die nodig is voor de contact tracing in het geval van epidemieën en in het bijzonder in het kader van de bestrijding van de Covid-19-pandemie.

5. Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden door FLAGEY alleen bewaard voor de duur die overeenkomt met de doeleinden van het verzamelen van die gegevens zoals hierboven vermeld. In ieder geval zullen de gegevens niet langer bewaard worden dan 5 jaar na de laatste reservering voor een evenement door de bezoeker.

6. Rechten van de bezoeker

Overeenkomstig de hogervermelde Europese regelgeving, beschikt de bezoeker over onderstaande rechten:

 • Recht van toegang tot en mededeling van gegevens

De bezoeker heeft recht op toegang tot en inzage in de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en die door FLAGEY worden bewaard. De bezoeker kan ook te weten komen hoe FLAGEY deze gegevens verkregen heeft en aan wie ze worden gecommuniceerd.

Gezien de verplichting van FLAGEY tot integriteit en vertrouwelijkheid bij de verwerking van de persoonsgegevens, zal het verzoek om toegang tot en raadpleging van de gegevens door de bezoeker uitsluitend worden verwerkt nadat het bewijs is geleverd van diens identiteit, door het voorleggen van een elektronische of papieren kopie (voorzien van een handtekening) van een geldige identiteitskaart. De aanvraag is in alle gevallen gratis voor de bezoeker.

FLAGEY kan zich echter verzetten tegen verzoeken die duidelijk misbruik inhouden (bijvoorbeeld door hun aantal of hun herhaalde of systematische karakter).

 • Recht op correctie van gegevens

De Europese verordening staat bezoekers toe om de rechtzetting, bijwerking of schrapping te vragen van gegevens die op hen betrekking hebben en die onjuist, foutief, onvolledig of verouderd kunnen blijken.

 • Recht van verzet

De bezoeker heeft het recht om in de volgende twee situaties bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens:  

- wanneer de uitoefening van dat recht op legitieme gronden berust
- wanneer de uitoefening van dat recht bedoeld is om te voorkomen dat de verzamelde gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden zouden worden gebruikt

 • Recht op verwijdering van gegevens

De bezoeker heeft het recht de verwijdering van de hem betreffende gegevens van FLAGEY te vragen en te verkrijgen.

FLAGEY zal het verzoek van de bezoeker inwilligen als

 • de persoonlijke gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld
 • de verwerking van de gegevens uitsluitend gebaseerd was op de toestemming van de bezoeker en de bezoeker zijn toestemming intrekt
 • de bezoeker zich om gegronde redenen verzet tegen die verwerking

In ieder geval kan FLAGEY het verzoek tot verwijdering weigeren indien het verzoek noodzakelijk is voor de uitoefening of verdediging van wettelijke rechten of voor het nakomen van een wettelijke of contractuele verplichting van FLAGEY.

 • Recht op de overdracht van gegevens

De bezoeker kan verzoeken om zijn persoonsgegevens door te geven aan een verantwoordelijke voor gegevensverwerking die identiek is aan FLAGEY. De bezoeker kan dan FLAGEY vragen om de gegevens te verzenden in een gestructureerd, algemeen gebruikt en elektronisch leesbaar formaat.

 • Voorwaarden voor de uitoefening van rechten

Bovenstaande rechten kunnen worden uitgeoefend door een brief te sturen naar het postadres van FLAGEY of door een e-mail te sturen naar het volgende adres: privacy@flagey.be.

7. Antwoordtijd

FLAGEY zal het verzoek van de bezoeker inwilligen door te antwoorden via hetzelfde kanaal als door de bezoeker werd gehanteerd bij het uitoefenen van zijn recht.

FLAGEY verbindt er zich toe om elk verzoek om toegang, rechtzetting of verzet, verwijdering of elk ander bijkomend verzoek om informatie te beantwoorden binnen een redelijke termijn en in elk geval binnen een maximum termijn van 1 maand na ontvangst van dit verzoek.

8. Bevoegde personen voor de raadpleging van persoonsgegevens

Enkel de personeelsleden en beheerders van FLAGEY zijn bevoegd om de persoonsgegevens te raadplegen, met uitzondering van de toepassing van punt 3 hierboven. Deze personen hebben de gegevens redelijkerwijze nodig omwille van de hun toevertrouwde taken en opdrachten of de behoeften in verband met de activiteit van FLAGEY.

9. Bevoegde dienstverleners en transfert naar een derde land van de Europese Unie

FLAGEY informeert de bezoekers ook dat het gebruik maakt van geautoriseerde dienstverleners om het verzamelen en verwerken van de verstrekte gegevens te vergemakkelijken. Deze dienstverleners kunnen buiten de Europese Unie gevestigd zijn, maar zijn voornamelijk binnen de Europese Unie gevestigd.

FLAGEY heeft er zich vooraf van vergewist dat die dienstverleners de nodige garanties en strikte voorwaarden inzake vertrouwelijkheid, gebruik en gegevensbescherming in acht nemen. Er is in het bijzonder over gewaakt dat er een wettelijke grondslag is die toelaat om eender welke transfert van gegevens naar een derde land uit te mogen voeren.

10. Klacht bij de bevoegde autoriteit

Flagey wil wenst eventuele problemen in verband met de verwerking van persoonsgegevens op te lossen door middel van een dialoog. Indien dit echter niet mogelijk is, heeft de bezoeker het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. De Gegevensbeschermingsautoriteit is gevestigd in de Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, en is telefonisch bereikbaar op +32 2 274 48 00 of per e-mail op contact@apd-gba.be.


II. COOKIEBELEID

Bij zijn eerste verbinding met de FLAGEY-website wordt de bezoeker gewaarschuwd dat informatie met betrekking tot de navigatie kan worden opgeslagen in bestanden die "cookies" worden genoemd.

Een cookie is een onzichtbaar stukje informatie dat door een website in de internetbrowser van de computer wordt opgeslagen en bij een volgend bezoek aan dezelfde site kan worden opgehaald. De cookie kan niet worden gelezen door een andere website dan degene die deze cookie heeft aangemaakt. De meeste cookies werken alleen voor de duur van een sessie of bezoek. Niets van deze informatie wordt aan derden meegedeeld, behalve wanneer FLAGEY de voorafgaande toestemming van de bezoeker heeft verkregen of wanneer de bekendmaking van deze informatie vereist is door de wet, door een gerechtelijk bevel of door een administratieve of gerechtelijke autoriteit die bevoegd is om er kennis van te nemen.

FLAGEY maakt gebruik van cookies om de navigatie op de FLAGEY-website te vergemakkelijken.

Bepaalde cookies zijn vrijgesteld van het voorafgaand bekomen van de toestemming van de bezoeker voor zover ze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website of het exclusieve doel hebben om communicatie langs elektronische weg mogelijk te maken of te vergemakkelijken. Dit zijn sessie-ID-cookies, verificatiecookies en interface-cookies op maat. Deze cookies zijn volledig onderworpen aan dit beleid omdat ze worden uitgegeven en beheerd door FLAGEY.

Andere cookies, uitgegeven door derden, worden beschreven als "persistent". Deze blijven bewaard in het device van de bezoeker tot ze worden verwijderd of tot ze vervallen.

Aangezien dergelijke cookies worden uitgegeven door derden, is het gebruik en de opslag ervan onderworpen aan het privacybeleid van die derden, waarvan de links hieronder worden weergegeven. Deze familie van cookies omvat cookies voor het meten van het publiek, reclamecookies (die FLAGEY niet gebruikt) en cookies voor het delen van informatie op sociale netwerken (waaronder Facebook, Instagram, Twitter, You Tube en Google+).

Cookies voor het meten van het publiek verzamelen statistieken over het bezoek aan en het gebruik van verschillende elementen van de website (zoals de geraadpleegde inhoud/pagina's). Deze gegevens dragen bij tot de verbetering van de ergonomie van de FLAGEY website.

Cookies voor het delen op sociale netwerken worden uitgegeven en beheerd door de uitgever van het betreffende sociale netwerk. Deze cookies maken het mogelijk om, mits toestemming van de bezoeker, een deel van de op de FLAGEY-site gepubliceerde inhoud eenvoudig te delen, in het bijzonder via een share button van het betreffende sociale netwerk.

Op de FLAGEY-website staan vier soorten cookies voor het delen op sociale netwerken:

De meeste internetbrowsers zijn standaard zo geconfigureerd dat het plaatsen van cookies is toegestaan. De door de bezoeker gebruikte browser maakt het mogelijk de standaardparameters aan te passen zodat alle cookies systematisch worden geweigerd of zodat slechts een deel van de cookies wordt aanvaard of geweigerd, afhankelijk van de uitgever ervan.

Het weigeren van cookies kan echter de surfervaring van de bezoeker en de toegang tot bepaalde diensten of functies van de site wijzigen.

FLAGEY wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de gevolgen in verband met de verslechtering van de navigatievoorwaarden die optreden als gevolg van de weigering, de onderdrukking of de blokkering van de cookies die nodig zijn voor de werking van de site. Deze gevolgen kunnen geen aanleiding geven tot schade en op grond daarvan kan geen enkele schadevergoeding worden geëist.

Elke internetbrowser heeft zijn eigen instellingen voor cookiebeheer. Om te weten te komen hoe u cookie-voorkeuren kunt wijzigen, verschaffen de onderstaande links de bezoeker meer uitleg.

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac